top of page

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG

 

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w STUDIO Rogalska 

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin:

 

1. Godziny otwarcia STUDIO Rogalska: od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do godz. 20:00, w soboty od godz. 09:00 do godz. 14:00, w niedziele salon jest nieczynny. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty i za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie.

2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przybycie na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 minut, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły). W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi z powodu niewystarczającej ilości pozostałego czasu do kolejnej rezerwacji (innego Klienta/Klientki).

3. Zamówienie usługi w STUDIO Rogalska jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez STUDIO oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. 

4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów STUDIO Rogalska  jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. STUDIO Rogalska nie będzie przekazywać tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.

5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.

6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. 

7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do menedżerki STUDIO Rogalska  +48 602 450 831, emailem na adres studiorogalska@gmail.com. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.

8. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać w ciągu 48h (2 dni) od daty wykonania usługi za pośrednictwem adresu mailowego: studiorogalska@gmail.com

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych, od daty jej wpłynięcia.

9. W przypadku, gdy Klientka/Klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zadatku, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Obowiązuje to dla wszystkich usług znajdujących się w ofercie salonu i rezerwacji na wszystkie dni pracy salonu (W soboty obowiązuje osobny regulamin dotyczący systemu zadatków, patrz poniżej „Regulamin rezerwacji usług w STUDIO Rogalska”).

10. STUDIO Rogalska  zastrzega sobie prawo do poinformowania Klientki/Klienta o konieczności odwołania zaplanowanej wizyty (z powodu niedyspozycji pracownika, choroby itp.), wówczas następuje przepisanie Klientki/Klienta na inny termin w uzgodnionym wspólnie terminie. 

11. Na terenie STUDIO Rogalska  obowiązuje całkowity zakaz: 

– palenia papierosów (również e-papierosów) i zażywania środków odurzających

– wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia jedzenia pod jakąkolwiek postacią

– wprowadzania psów i innych zwierząt, handlu i akwizycji, głośnego i niekulturalnego zachowania

– korzystania z urządzeń/wyposażenia STUDIO Rogalska bez zgody personelu 

– wnoszenia urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela STUDIO Rogalska.

12. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient zobowiązują się poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd.). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta a na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy STUDIO Rogalska są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientkę/Klienta zobowiązani są także do poinformowania pracownika STUDIO Rogalska o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów niezwłocznie.

13. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię, zegarek, okulary. Salon Urody STUDIO Rogalska nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną biżuterię lub akcesoria.

14. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie STUDIO Rogalska są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług STUDIO Rogalska jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

15. Personel STUDIO Rogalska w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

16. STUDIO Rogalska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

 

REGULAMIN REZERWACJI USŁUG I ZADATKÓW W STUDIO Rogalska 

1. STUDIO Rogalska zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości 30,00zł brutto na poczet usług kosmetycznych oraz makijaży w szczególności w sezonie świątecznym, weselnym i komunijnym.

2. Zadatek na poczet usług kosmetycznych lub makijaży można wpłacić w STUDIO Rogalska  zlokalizowanego w Zielonej Górze na ul. Augustowskiej 9 w godzinach pracy salonu w formie gotówki. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek lub/i potwierdzenie wpłaty zadatku.

3. Zadatek na poczet usług kosmetycznych lub makijaży można dokonać w formie przelewu bankowego na wskazane poniżej dane rachunku bankowego:

Numer konta: 07 1140 2004 0000 3802 8087 9835

Odbiorca:  STUDIO Rogalska 

Kwota zadatku: 30,00 ZŁ

Tytuł przelewu: ZADATEK, JAKA USŁUGA (kosmetyka/makijaż), DATA WYKONANIA USŁUGI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA BĘDZIE REALIZOWAŁA ZADATEK

4. STUDIO Rogalska zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientek/Klientów do dokonywania rezerwacji i nie stawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy STUDIO. 

5. Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę.

6. Zadatek jest bezzwrotny (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika STUDIO o anulowaniu rezerwacji na 2 dni (48h) przed planowanym terminem realizacji usługi na poczet której zadatek był wpłacony. Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.

7. STUDIO Rogalska informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika STUDIO nie później niż 2 dni (48h) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

8. Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

9. STUDIO Rogalska zastrzega sobie prawo do poboru zadatków również w innych terminach, jeśli wystąpi taka potrzeba.

bottom of page